Andchol

Wskazuje możności sporządzania opisu naruszeń na podstawie art. 12 Rozporządzenia (WE) 561/2006.

Celem opisów jest minimalizacja kar nakładanych na przedsiębiorstwo przez inspekcję podczas kontroli w przedsiębiorstwie.